راهنمای نویسندگان

نکات مهم قبل از ارسال مقاله :

 

انواع مقالات قابل بررسی در نشریه کارگزاران بورس به شرح زیر می‌باشد؛

 

مقاله علمی – پژوهشی

عنوان مقاله با فونت فارسی (B Titr) تیتر 14

چکیده

در چکیده فارسی به مسئله‎ مورد مطالعه و اهداف آن، روش‎ شناسی و نتایج پژوهش به‎ طور کوتاه اشاره شود. متن چکیده فارسی به صورت یک پاراگراف توضیحی و تعداد کلمات بین 200 تا 300 کلمه باشد. در متن چکیده فارسی از اشاره به مراجع و استفاده از پاورقی در آن خودداری شود. فونت متن چکیده فارسی قلم BMitra اندازه pt. 11 با فاصله خطوط 1 یا single باشد.

واژه‌های کلیدی: حداقل3 و حداکثر 6 واژه که با کاما (،) از هم جدا شده باشند.

ترتیب عنوانهای مقاله به‌طور دقیق شامل این تیترها باشد: مقدمه، پیشینۀ پژوهش، روششناسی پژوهش، یافته ­های پژوهش، بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها و محدودیت‌ها، منابع.

مقدمه: در مقدمه به بیان مسئله، اهداف و ضرورت های پژوهش اشاره شود. هر دو مورد فاقد تیتر و در ادامه یکدیکر نوشته شوند.

پیشینۀ پژوهش:  در این قسمت باید به زیربخش های اصلی ذیل اشاره شود:
1.پیشینۀ نظری (تئوری ها، دیدگاه ها و رویکردهای موجود در مورد مسئله)؛ 2. پیشینۀ تجربی (پژوهش های پیشین و روش شناسی های آن ها در مورد مسئله؛ 3. مدل مفهومی (در صورت کمی بودن پژوهش و داشتن مدل)

روش‌شناسی پژوهش: طرح تحقیق، ابزار و روش گردآوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزار، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری نوشته شوند.

یافته‌های پژوهش: شامل گزارش مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی، نتایج تحلیل‌های آماری مدل و فرضیه‌های تحقیق، خروجی نرم‌افزارهایی که به صورت نمودار هستند، عینا به صورت عکس با کیفیت بالا و سیاه و سفید در متن ارائه شود.

بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های اصلی تحقیق و مقابله و مقایسه نتایج تحقیق با یافته‌های پژوهش‌های مرتبط ارائه شوند.

پیشنهادها و محدودیت‌ها: پیشنهادهای کاربردی، پیشنهاد تحقیقات آتی و محدودیت‌های تحقیق نوشته شوند.

منابع: برای منبع‎ دهی از روش استاندارد APA  استفاده کنید. منابع فارسی باید با قلم B Mitra و اندازۀ pt. 12 نوشته شوند. در فهرست منابع انگلیسی باید تمام ارجاعات فارسی به انگلیسی ترجمه شده و با قلم  Times New Roman اندازه pt11 نوشته شوند. در انتهای منابعی که فارسی هستند و به انگلیسی ترجمه شده‎ حتماً (in Persian)  اضافه شود. منابع باید به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند. برای ترجمه منابع فارسی لطفا به منبع اصلی مراجعه کنید و یا از مترجم کمک بگیرید، برنامۀ Google translate پاسخ مناسبی به شما نمی‎ دهد.

English Title of the Article with English Font (Arial) Size 14 Bold

چکیده انگلیسی: چکیده انگلیسی مقاله به صورت یک پاراگراف توضیحی، ترجمه چکیده فارسی و منطبق با آن باشد. تعداد کلمه‌های چکیده انگلیسی بین 200 تا 300 کلمه باشد و با قلم Times New Roman  نوشته شود.

واژه‌های کلیدی: به تعداد واژگان کلیدی فارسی و ترجمۀ دقیق همان واژگان باشد.

 

 

 

مقالات مروری

این نوع مقالات باید براساس احاطه کامل نویسنده به موضوع تهیه شوند و شامل: عنوان، چکیده، مقدمه و تاریخچه‌ای در مورد موضوع، هدف از انجام مطالعه، مطالب علمی و مطالعات انجام شده مربوط به موضوع، تجزیه و تحلیل و بحث درباره پژوهش‌های ارائه شده و نتیجه‌گیری باشند. نتیجه کلی همراه با پیشنهادهای سازنده نیز برای آینده بیان شود.

یک مقاله مروری باید تمام قسمت های زیر را دارا باشد :

عنوان

چکیده: با مرور مجدد مطالبی که در مورد آن نوشته اید، خلاصه ای از مقاله را تهیه کنید. به حقایق و یافته های مرتبط از مقاله توجه کنید. نتیجه‌گیری مقاله مروری را در این قسمت بنویسید. چکیده در مقاله مروری باید تقریبا بین 200 تا 300 کلمه باشد.

مقدمه: موضوع مطالعه شده مثل شناسایی عمل می‌کند. این بخش محتوای مقاله را نشان می دهد . به صورت مشخص، بحث اصلی مقاله را در هر موضوع فرعی توضیح دهید.

تاریخچه: در این قسمت از مقاله مروری ، به موضوعات فرعی مطرح شده در مقاله مانند تاریخچه‌ای در مورد موضوع، هدف از انجام مطالعه، مطالب علمی و مطالعات انجام شده مربوط به موضوع بپردازید.

نتیجه گیری: به طور خلاصه و کاملا مشخص در مورد تجزیه و تحلیل و بحث درباره پژوهش‌های ارائه شده و نتیجه‌گیری را در این قسمت بنویسید .

منابع: برای منبع‎دهی از روش استاندارد APA  استفاده کنید. منابع فارسی باید با قلم B Mitra و اندازۀ pt. 12 نوشته شوند.  در فهرست منابع انگلیسی باید تمام ارجاعات فارسی به انگلیسی ترجمه شده و با قلم  Times New Roman اندازه . pt11 نوشته شوند. در انتهای منابعی که فارسی هستند و به انگلیسی ترجمه شده‎ حتماً (in Persian)  اضافه شود. منابع باید به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند. برای ترجمه منابع فارسی لطفا به منبع اصلی مراجعه کنید و یا از مترجم کمک بگیرید، برنامۀ Google translate پاسخ مناسبی به شما نمی‎دهد.

 

 

 

گزارش موردی

یافته‌های این پژوهش در این نوع مقاله‌ها، محدود به یک موضوع یا مورد خاص است. این نوع مقالات شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، واژه‌های کلیدی، متن مقاله، جداول، نمودارها، بحث و نتیجه‌گیری و منابع بوده و حداکثر تا  ۳۰۰۰ کلمه می‌باشد. فرمت نوشتن و نحوه ارجاع به منابع این نوع مقالات نیز مانند مقاله کامل است.

 

 

 

گزارش کوتاه

مقالاتی که از نظر کیفی یا کمی شرایط یک مقاله کامل را ندارند به صورت مقاله کوتاه (Short article) پذیرفته می‌شوند. این مقالات مشابه مقاله‌های پژوهشی با یافته‌های پژوهشی اندک است. طول این مقالات حداکثر پنج صفحه بوده و فرمت نوشتن و نحوه ارجاع به منابع آن‌ها مانند مقاله کامل است و شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، واژه‌های کلیدی، متن مقاله، جداول، نمودارها، بحث و نتیجه‌گیری و منابع می‌باشد. ارجاع به منابع مورد استفاده (رفرانس‌ها) و نحوه نوشتن آن‌ها مانند مقالات کامل است.

 

 

 

 

نکات مهم

 • برای ایجاد نیم­ فاصله در نرم ­افزار word الزما و حتما از (ctrl + shift + 2) استفاده کنید.
 • متن اصلی مقاله به ‎صورت تک‎ ستونی با قلم (فونت) B Mitra و اندازۀ 13 و قلم انگلیسی Times New Roman 11 تک فاصله (single space) تهیه شود. عنوان همۀ بخش‌ها با قلم B Titr و اندازه pt. 5/12 و عنوان زیربخش‌ها با قلم B Titr و اندازه 5/11 تایپ شوند.
 • در تدوین مقاله از آوردن مواردی چون ضمیمه، پیوست، پرسش‎نامه خودداری شود. اهداف، سؤال‎ ها و فرضیه های پژوهش در انتهای بیان مسئله توضیح داده شوند.
 • فقط و فقط چهار فایل دریافت می شود. فایل اصلی مقاله(بدون نام نویسندگان) ، فایل مشخصات نویسندگان، فایل فرم تعارض منافع و فایل فرم تعهد نویسندگان با فرمت یاد شده از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شود.
 • حداکثر تعداد صفحات مقاله (شامل کلیه بخش های مقاله، اعم از چکیده انگلیسی و فارسی و منابع و...) که منطبق با این راهنمای تدوین تهیه می‌شود، نباید از 20 صفحه در همین فرمت بیشتر باشد.
 • برای واژه‌ها و نام‌های خارجی، در حد امکان از معادل‌های فارسی مصطلح و مصوب استفاده کنید. در مورد نام‌های خارجی ضروری و غیرمتداول یا معادل‌های غیرمصطلح فارسی، فقط در اولین ارجاع و بلافاصله پس از بیان این‎گونه واژه‌ها، معادل لاتین آن را به صورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید نمایید.
 • در صورت نیاز به درج زیرنویس، همۀ‌ موارد فارسی به صورت راست‌چین با قلم BMitra و اندازۀ 10 و زیرنویس‌های لاتین به صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازۀ pt. 9  نوشته شوند. در پانویس بعد از شماره یک نقطه، سپس یک فاصله و بعد معادل فارسی یا انگلیسی را تایپ کنید.
 • هر شکل اعم از نمودار، چارت، نقشه و... باید شماره و توضیح داشته باشد، هیج یک از این موارد شمارۀ جداگانه‎ ای ندارند، بلکه به‎ صورت وسط‌چین در زیر آن با قلم B Mitra و اندازۀ 10 تایپ و به‎ ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شوند. نمودارها و اشکال در داخل متن و در جایی درج شوند که به آن‌ها ارجاع می‌شود.
 • هر جدول باید شماره و عنوان (توضیح) داشته باشد که در وسط جدول با قلم B Mitra و اندازۀ 10 تایپ و به‎ ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. باید جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها اشاره شده، درج شوند. متن جدول نیز با قلم B Mitra و اندازۀ pt. 10 نوشته شوند. توجه داشته باشید که اعداد جدول به صورت فارسی نوشته شوند.
 • تمام روابط ریاضی به ‎ترتیب از 1 شماره‌گذاری شوند و شمارۀ هر رابطه با پرانتز جدا می‎شود. روابط باید با اندازه فونت 11 و قلم Times New Roman باشد.
 • در داخل متن کلیه منابع باید به زبان فارسی نوشته شوند (حتی منابع انگلیسی). برای منابع داخل متن از واژۀ دیگران و همکاران استفاده نکنید و تمام اسامی نویسندگان و پژوهشگران را بنویسید مگر اینکه افراد بیشتر از 3 نفر باشند. برای واژه‌ها و نام‌های خارجی، در حد امکان از معادل‌های فارسی مصطلح و مصوب استفاده کنید. در مورد نام‌های خارجی ضروری و غیرمتداول یا معادل‌های غیرمصطلح فارسی، فقط در اولین ارجاع و بلافاصله پس از بیان این‎گونه واژه‌ها، معادل لاتین آن را به صورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید نمایید.
 • به ‎جای استفاده از علامت (%) در متن از کلمه درصد استفاده کنید. مانند: 5‎درصد

 

 

فرم ها:

 

فرم تعارض منافع

فرم تعهد نویسندگان

فرم مشخصات نویسندگان