اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عظیم ثابت

مدیریت دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

www.seba.ir
azimsabetseba.ir
021-84087

سردبیر

مسلم نیلچی

سرمایه گذاری، مهندسی مالی، ریسک بازار معاون آموزش و توسعه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

moslem.nilchigmail.com
0000-0001-8946-4693

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

سعید اسلامی بیدگلی

مالی رفتاری استادیار، مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

saeedsbyahoo.com
0000-0002-1138-1254

محمد اصولیان

مالی رفتاری، فیزیک مالی، مالی شرکتی استادیار، گروه مدیریت مالی و بیمه ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

m_osooliansbu.ac.ir
0000-0003-4386-5402

h-index: 1  

عباس افلاطونی

حسابداری، اقتصاد سنجی دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

eco.basu.ac.ir/en/~a.aflatooni
a.aflatoonibasu.ac.ir
0000-0002-0573-376X

h-index: 11  

کامران پاکیزه

بازارهای مالی، سرمایه گذاری های جایگزین، مدیریت پورتفولیو استادیار، گروه مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

k.pakizehkhu.ac.ir
0000-0003-3382-7816

h-index: 4  

مسلم پیمانی

مالی کمی، مدیریت ریسک، ارزش گذاری مشتقات، یادگیری ماشینی دانشیار، گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

m.peymanyatu.ac.ir

h-index: 3  

محمدرضا دهقانی احمدآباد

ارزشگذاری اوراق بهادار، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی استادیار، گروه مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

mrd.4468gmail.com

روح‌اله فرهادی

مدیریت مالی استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

r.farhadiiauctb.ac.ir
0000-0002-8279-0813

حسین محسنی

مدل سازی مالی، مالی شرکتی، بانکداری، سرمایه گذاری، مالی تجربی استادیار، گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

mohsenikntu.ac.ir
0000-0001-5528-3114

h-index: 4  

علی نمکی

امور مالی شرکت، بانکداری، سیستم پیچیده ، فرآیند تصادفی استادیار، گروه مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

alinamakiut.ac.ir
0000-0003-4167-6472

h-index: 8  

مسلم نیلچی

سرمایه گذاری، مهندسی مالی، ریسک بازار معاون آموزش و توسعه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

moslem.nilchigmail.com
0000-0001-8946-4693

h-index: 3