تحلیل و بررسی میزان شدت رقابت پذیری شرکت‌های کارگزاری در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده مطالعات و فناوری مدیریتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دکتری مهندسی مالی، گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه ام بی ای بازار سرمایه، تهران، ایران.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل وضعیت رقابتی صنعت  کارگزاری با استفاده از مدل رقابتی پورتر بوده است. پژوهش در پی بررسی اثرات نیروهای رقابتی پورتر بر صنعت کارگزاری به عنوان یک صنعت شدیداً رقابتی و تحت نظارت است و برای دستیابی به این هدف 70 کارگزاری فعال انتخاب و برای گردآوری اطلاعات لازم پرسشنامه‌ای بر مبنای طیف لیکرت  شامل 25 سوال طراحی و تعداد  63 نمونه بر طبق فرمول کوکران استخراج شد. روایی سؤالات  توسط خبرگان تأیید شد و پایایی آن توسط روش آلفای کرونباخ بررسی و مورد تایید گرفت. نتایج حاصل نشان داد که از 5 شاخص مورد بررسی اثر گذار بر شدت تاثیر نیروها در صعنت  مذکور به ترتیب از زیاد به کم به صورتی است که در ادامه آورده شده است: 1. شاخص رقابت بین رقبای موجود؛ 2.شاخص تهدید ورود رقبای جدید؛ 3. شاخص توان چانه زنی تامین کننده گان؛ 4. شاخص توان چانه زنی  خریداران؛ و 5.شاخص تهدید ورود محصولات جایگزین می‌باشد. این پژوهش برای اولین بار نیروهای رقابتی پورتر را در صنعت خدمات مالی بازار سرمایه ایران، و مشخصاً صنعت کارگزاری بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of the intensity of competitiveness of brokerage companies

نویسندگان [English]

  • Behrouz Khodarahmi 1
  • Shahin Ahmadi 2
  • Nobakht Gharedaghi 3
1 Assistant Prof., Management Studies and Technology Development Center, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 PhD. in Financial Engineering, Department of Financial Management, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 MSc. in Capital Markets MBA, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the competitive situation of the brokerage industry using a more competitive model. To achieve this goal, 70 active brokerages were selected and to collect the necessary information, a questionnaire based on Likert spectrum including 25 design questions and 63 samples were extracted according to Cochran's formula. The validity of the questions was confirmed by experts and its reliability was verified by Cronbach's alpha method. The results showed that of the 5 indicators studied for the intensity of the impact of forces in the industry, from high to low, respectively, as follows: 1. Competitiveness index between existing competitors; 2. Index of threat of entry of new competitors; 3. Index of bargaining power of suppliers; Buyers' bargaining power index; 4. Index of threat of import of alternative products and finally the conditions of the industry are highly competitive

کلیدواژه‌ها [English]

  • Porter Forces
  • Existing Competitors
  • New Competitors
  • Customer Bargaining
  • Service Bargaining
  • Intensity of Competition
آذر، عادل و مومنی، منصور (1390). آمار و کاربرد آن در مدیریت. نشر سمت تهران ، جلد دوم ، ص 4 .
آقازاده، هاشم و مهرنوش، مینا (1389). مقیاس رقابت پذیری بانک های تجاری ایران با تاکید بر عملکرد بخش بین‌المللی. پژوهشهای اقتصادی. 10(1)، 31-21.
آقازاده، هاشم و طبیبی، محمد رضا (1386). ماهیت رقابت پذیری: نگاهی چند بعدی. دانش مدیریت ، 20(76)، 158-139 .
آقازاده، هاشم؛ استیری، مهرداد و اصانلو، بهاره (1386). بررسی مولفه های موثر بر رقابت پذیری بنگاه ها در ایران. پژوهشهای اقتصادی، 6(20)، 55-37 .
افخمی، سعید؛ خدامرادی، علی؛ جمالی، عباس و ابراهیمی، عادل (1390). مدلی برای بررسی رقاب تپذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر. پژوهشنامه بازرگانی، 60، 101.
بهیکش، مایکل (1380). اقتصاد ایران در بستر جهانی. تهران : نشر نی، ص46 .
پورتر، مایکل (1387 ). استراتژی رقابتی تکنیک های تحلیل صنعت و رقبا. ترجمه جهانگیرمجیدی و عباس مهرپویا، انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا تهران.
جمشیدی، امید؛ حمیدی، مهرزاد و خبیری، محمد ( ١٣٩٤ ). تحلیل وضعیت رقابتی صنعتتولید پوشاک ورزشی ایران با استفاده از مدل رقابتی پورتر. پژوهش‌های کاربردی در مدیریت. 13، 105-115.
حافظ نیا، محمد رضا (1392). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران:انتشارات سمت، ص 44 و65 .
حق‌شناس، فریده و سعیدی، نیما (1390). «رتبه بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری صنعت فرش کشور با روش تاپسیس فازی». مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 1 (1)، 154-127 .
خاکی، غلامرضا. (1390). «روش تحقیق رویکردی به پایان نامه نویسی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی» . تهران، کانون فرهنگی انتشارات درایت، ص194-193 ، 274-273 ، 279-277 ، 242-239 ، 305-303 .
خدامرادی، سعید. جمالی، علی. ابراهیمی، عباس و افخمی، عادل (1390). مدلی برای بررسی رقابت پذیری صنایع با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر بر اساس منطق فازی: به کارگیری شاخص انحصارسنجی هریشمن- هرفیندال. پژوهشنامه.
خاتمی، بهزاد و مهدی زاده، هدایت (٣٨٧ 1). مطالعه تطبیقی و ارزیابی مدلهای برنامه ریزی.٥٣-٣٤ : استراتژیک و ارائه یک چارچوب جدید برنامه ریزی. مدیریت فردا.
صلواتیان، سیاوش (1397). طراحی بومی کسب وکاررسانهای بومی اجتماعی با جهت گیری راهبرد تمرکز پرتر. توسعه کارافرین، 11(1)، 81-100.
مومنی، منصور (1387). تحلیل آماری با استفاده از SPSS . چاپ دوم ، تهران ، نشر کتاب نو ، ص192 ، 211.
نوجوان،  صمد و خورشید، صدیقه (1392)، طراحی یک مدل کمی برای پشتیبانی از انتخاب استراتژی رقابتی بر مبنای مدل پنج نیروی رقابتی پورتر.مطالعه موردی شرکت ایران خودرو. مطالعات مدیریت صنعتی. 10(8)، 9-16
References
Akimova, I. (2000). Development of market orientation and competitiveness of Ukraine firms. Europen journal of marketing. 34(9), 1128 – 1148.
Booth, E. M. & Philip, G. (2003). Technology, competencies and competitiveness: The case for reconfigurable and flexible strategics. Journal of business research, (41), 29 – 40.
Porter ME. The competitive advantage of nations. New York: The Free Press. ADivision of Macmillan Incorporation; 1990.
Kai Fanga, Yunheng Zhou, Shuang Wang, Ruike Ye, Sujian Guo (2018), Assessing national renewable energy competitiveness of the G20: A revised
Porter's Diamond Model. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 93,719-731
Porter, M.E. & Schwab, K. (2008). Competitivenes. The free press: New York.
Porter, M.E. & Miller, E.V. (1985). How information gives you competitive advantage. Harvard business review, 22(3), 118 – 123.
Riasi Arash (2015 .(Competitive Advantages of Shadow Banking Industry: An Analysis Using Porter Diamond Model.  Business Management and Strategy. 6, 2.
zelimir dulcic, vladimir gnjidic, niksa alfirevic (2012). from five competitive forces to five collaborative forces: revised view on industry structure-firm interrelationship. 8th international strategic management conference, Social and Behavioral Sciences 58 (2012) 1077 – 1084.