اهداف و چشم انداز

اهداف و موضوعات نشریه علمی کارگزاران بورس به شرح زیر می‌باشد:

 • نهادهای مالی
 • نهادهای سیاست‌گذار و مقررات‌گذار
 • ابزارها و روش‌های تامین مالی اسلامی 
 • افزایش سرمایه؛ اجاره؛ هزینه سرمایه 
 • ارزیابی عملکرد مالی شرک‍ت‌ها؛ عوامل موثر بر عملکرد مالی شرکت‌ها 
 • کارایی بازار؛ مطالعات رخدادی 
 • سیاست‌ها و قوانین دولتی 
 • ابزارهای مالی؛ سرمایه‌گذاران حقوقی؛ سرمایه‌گذاران حقیقی 
 • ریسک بازار؛ ریسک نرخ بهره؛ ریسک نرخ ارز؛ ریسک قیمت سهام؛ ریسک قیمت کالاها
 • ریسک نقدینگی؛ مدیریت دارایی-بدهی
 • ساختار مدیریت ریسک و حاکمیت شرکت 
 • حقوق مالی در بازار سرمایه 
 • ریزساختارهای بازار 
 • سرمایه‌گذاری و تامین مالی بین‌المللی