کیفیت سیستم‌های کنترل داخلی و شناسایی گزارشگری تحریف‌آمیز در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران.

5 کارشناس ارشد حسابرسی، موسسه آموزش عالی پرندک، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی کیفیت سیستم‌های کنترل داخلی و شناسایی گزارشگری تحریف‌آمیز در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است از آنجایی که تحریف در صورت‌های مالی با افزایش کنترل داخلی و نیز کیفیت آن‌ها قابلیت کاهش دارد. در این تحقیق، احتمال وقوع تحریف با استفاده از مقادیر هفت نسبت مالی و مدل برنامه‌ریزی ژنتیک مورد سنجش قرار گرفته و با به‌کارگیری تکنیک‌های داده‌کاوی پیش‌بینی (یادگیری نظارتی) مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی پژوهش مربوط به سال‌های 1396 تا 1400 و نمونه انتخابی شامل 165 شرکت است. طبق نتیجه اجرای مدل، شواهدی مبنی بر وجود رابطه معنادار کنترل‌های داخلی و شناسایی گزارشگری تحریف‌آمیز در صورت‌های مالی مشاهده شده است. نتایج نشان می‌دهد صرف‌نظر از اهرم مالی، سودآوری، ترکیب دارایی‌ها، نقدینگی، کارایی، اندازه و رشد، بین کیفیت سیستم‌های کنترل داخلی و شناسایی گزارش‌های تحریف آمیز رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The quality of internal control systems and identifying misstatements in companies listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sayrani 1
  • Maryam Mirzaee 2
  • Nabiollah Elyasy 3
  • Elaheh Pouya 4
  • Neda Sahraie Borjloo 5
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Accounting Industrial Engineering, Shahab Danesh University, Qom, Iran.
2 MSc. in Accounting, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Accounting, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
4 MSc. Student in Accounting, Department of Accounting, Management and Accounting Faculty, Shahab Danesh University, Qom, Iran.
5 MSc. in Auditing, Parandak Institute of Higher Education & IAEE Association, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the quality of internal control systems and to identify distorted reporting in companies listed on the Tehran Stock Exchange, since the distortion in financial statements can be reduced by increasing internal control and their quality, in this research, the possibility of distortion It was measured using the values of seven financial ratios and the genetic programming model, and it was investigated by applying predictive data mining techniques (supervised learning). The research period is from 1396 to 1400 and the selected sample includes 165 companies. According to the results of the model implementation, evidence of the existence of a significant relationship between internal controls and the identification of distorted reporting in financial statements has been observed. The results show that regardless of financial leverage, profitability, asset mix, liquidity, efficiency, size and growth, there is a significant relationship between the quality of internal control systems and the identification of distorted reports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Internal Control
  • Components of Internal Control
  • Distorted Reporting
  • Genetic Programming
پوررضا، عاطفه. (1396). تاثیر ضعف کنترل داخلی بر مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راه دانش بابل.
جامعی، رضا. اصغرزاده پاوه، بختیار.(1391). بررسی شکاف عملکردی حوزه ی تحریف از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان خدمات حسابرسی،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان.
جاوید، داریوش، محسن دستگیر و مهدی عرب صالحی. (1394). بررسی تاثیر کیفیت کنترل داخلی بر محافظه کاری مشروط در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری مالی7 (26): 151- 125.
خواجوی، شکراله و ابراهیمی، مهرداد. (1397). بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی در تحریف در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت دارایی و تامین مالی.2(21). 71- 84.
داداشی، ایمان، کردمنجیری، سجاد و برادران، مریم. (1397)، تأثیر ساختار حسابرسی داخلی بر احتمال تحریف در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، 18(70)، 159-178.
رضایی، مصطفی. (1378). بررسی نارسایی‌های کنترل‌های داخلی موجود در شرکت سهامی آلومنیوم ایران (عام) و طراحی سیستم حسابرسی داخلی مناسب برای آن شرکت. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی.
رضایی، مهدی، ناظمی اردکانی، مهدی و ناصر صدرآبادی، علیرضا. (1399)، کشف تحریف صورت‌های مالی با توجه به گزارش حسابرسی صورت‌های مالی، حسابداری مدیریت، 13(45)، 141-153.
سازمان بورس و اوراق بهادار(1391) دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران منشر شده در 16/02/1391
طاهری‌نیا، مسعود، آذر مسلمی و واشقانی فراهانی، طیبه. (1401)، مطالعه تأثیر ضعف کنترل داخلی بر ریسک گزارشگری مالی تحریف آمیز با تأکید بر نقش تعدیلی ویژگی‌‌های مدیریت، دانش حسابرسی، 23(86)، 320-342.
ملکی کاکلر، حسن، بحری ثالث، جمال، جبارزاده کنگرلویی، سعید، آشتاب، علی و کاظمی، توحید. (1400)، ارائه مدل توسعه یافته پنج ضلعی تحریف در گزارشگری مالی با تأکید بر ساختار کنترل‌های داخلی، دانش حسابرسی، (21)84، 56-79.
نادری، مریم و حاجی‌ها، زهره.(1396). بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری با ضعف‌های با اهمیت کنترل داخلی. حسابداری مالی، 10(37)، 95-118.
نیکبخت، محمدرضا و سونیا پناهی.(1401)، بررسی جامع عوامل درون سازمانی اثرگذار بر تحریف‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 11(21)، ص. 67-90.
 
References
Abbott, L. J., B. Daugherty, S. Parker, and G. F. Peters. )2016(. Internal audit quality and financial reporting quality: The joint importance of independence and competence. Journal of Accounting Research 54 (1): 3–40.
Asnaashari, H. and Khodabandehlou, F. (2023), Lean Six Sigma, effectiveness, and efficiency of internal auditing, International Journal of Lean Six Sigma, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJLSS-03-2023-0058
Azizkhani, M., & Daghani, R., & Shailer, G. (2018). Audit Firm Tenure and Audit Quality in a Constrained Market, The International Journal of Accounting, 53(3), 167-182.
Bierstaker, J.L., R.D. Brody, and C. Pacini. (2006). Accountants' perceptions regarding fraud detection and prevention methods. Managerial Auditing Journal. 21(5): 520-535.
Chang, Y. T., Chen, H. C., Cheng, R. K., & Chi, W. (2021). Misstatements and internal control over operations and compliance. Journal of International Accounting Research, 20(1), 31-48.
Kanapickienė, R. and Grundienė, Z. (2015). The Model of Fraud Detection in Financial Statements by Means of Financial Ratios. Social and Behavioral Sciences, 213, 321-327.
Lin, S., M. Pizzini, M. Vargus, and I. R. Bardhan. 2011. The role of the internal audit function in the disclosure of material weaknesses. The Accounting Review 86 (1): 287–323
Michelle, O. (2021). Occupational fraud: a comparative study of Ghana and Nigeria. Doctoral Thesis. School of Criminology and Criminal Justice.
Neil, F. Ifedapo, F. A., & Nigel, G. (2021). Fraud detection and prevention: a review of the latest development in U.K. Audit. Journal of Modern Accounting and Auditing, 17(1), 10.17265/1548-6583/2021.01.001
Nicole V. S. R., Thorben, T. (2021). Fraud in accounting and audit research (1926–2019) – a bibliometric analysis. Accounting history review.32(2-3), https://doi.org/10.1080/21552851.2022.2143827
Saeedi, A., Daghani, R., & Hajian, N. (2020). Firm-Specific Characteristics and The Disclosure Level: Evidence from The Tehran Stock Exchange. Journal of Applied Business Research (JABR)36(4), 129–152. https://doi.org/10.19030/jabr.v36i4.10349
The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2018).
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) Internal Control—Integrated Framework, originally issued in 1992- 1994, Report COSO, Framework Control Internal
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) Internal Control—Integrated Framework 2012 the Release of the New Internal Control-Integrated Framework.
Xiang, A., Xiaoqian, Z.,  Zidi, Q.,  Yanpeng, C.,  Yang, L., Qing, H. & Jianping, L. (2021). Intelligent financial fraud detection practice in post- pandemic era. https://doi.org/10.1016/j.xinn.2021.100176Get rights and content.
Yang, B., Gilles, H. & Bin, K. (2021). Artificial intelligence and fraud detection. Springer link, 11, 223-247.