عرضه ثانویه، بیش ارزش گذاری و سهامداران نهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علامه مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر بیش ارزش‌گذاری بر زمان بندی عرضه ثانیه سهام با نقش تعدیلی سهامداران نهادی انجام شده است. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی – همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش تعداد 114 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 تا 1400 به‌عنوان نمونه انتخاب و جهت تحلیل فرضیه‌ها نیز از روش رگرسیونی لجستیک بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که با توجه به این‌که متغیرهای بیش ارزش‌گذاری در سال‌های قبل از عرضه بر زمان‌بندی عرضه ثانویه تأثیر نداشته درنتیجه فرضیه زمان‌بندی توسط شرکت‌ها رد می‌شود. اما رابطه مستقیم و معنادار بیش ارزش‌گذاری در یک و دو سال بعد و در سال عرضه نشان می‌دهد سهام شرکتی که عرضه ثانویه سهام انجام می‌دهد در دوره‌های بعدی در بازار سهام بیش ارزش‌گذاری می‌شود این پدیده به علت چسبنده بودن قیمت سهام به قیمت پیش از زمان‌بندی عرضه ثانویه می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد رابطه مستقیم و معناداری بین بیش ارزش‌گذاری با نقش تعدیلی سهام‌داران نهادی و زمان‌بندی عرضه ثانویه سهام وجود ندارد، همچنین یافته‌ها نشان داد سهامداران نهادی کوتاه‌مدت نسبت به سهامداران نهادی بلندمدت، بر رابطه بین بیش‌ارزش گذاری و عرضه ثانویه رابطه معنادارتری دارد. سهام شرکت‌هایی که سهم سهامداران نهادی آن‌ها بیشتر است به‌احتمال بیشتر پس از عرضه ثانویه بیش ارزش‌گذاری می‌شود این پدیده احتمالاً به دلیل پایبندی بیشتر سهامداران نهادی برای نگهداری سهام شرکت می‌باشد همچنین سهامداران نهادی شرکای بلندمدتی برای شرکت به حساب می‌آیند. در این میان سهامداران با دید بلندمدت و سهامداران با دید کوتاه‌مدت تفاوت وجود دارد و سهامداران نهادی کوتاه‌مدت سعی می‌کنند که سهام بیش‌ارزش‌گذاری‌شده را در عرضه ثانویه به فروش برسانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasoned Equity Offerings, Over-Valuation, and Institutional Stockholders

نویسندگان [English]

  • Habib Ansari Samani 1
  • Maryam Aminian Dehkordi 2
  • Sajjad Barandak 3
  • Foroogh Ghasemi Dehkordi 2
1 Associate Prof., Department of Economics, Yazd University, Yazd, Iran.
2 MSc. in Financial Management, Department of Accounting & Financial, Yazd University, Yazd, Iran.
3 MSc. in Financial Management, Department of Accounting, Moghadas Ardabili Institute University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The present study has been conducted with the aim of investigating the overvaluation of stock offering timing with the moderating role of institutional shareholders. This study is a descriptive-correlation study. In order to achieve the goal of the research, 114 companies from among the companies admitted to the Tehran Stock Exchange between 1390 and 1400 were selected as a sample and for the analysis of the hypotheses, logistic regression method was used. The findings of the research indicated that due to the fact that there are excessive changes in valuation in the years before the release on the timing of the secondary presentation, as a result, the timing hypothesis is made by the companies. But the direct and significant relationship provides more than the value in one and two years later and in the year. The company that the secondary stock offering is carried out is overvalued in the stock market in the following periods. This phenomenon is due to the sticky price to the stock price before the timing. It is secondary. Also, the results showed that there is no direct and significant relationship between overvaluation with the moderating role of institutional shareholders and the timing of the secondary supply of shares, also the results showed that short-term institutional shareholders have a more significant relationship on the relationship between valuation and secondary supply than long-term institutional shareholders. The shares that the institutional shareholders come to more easily are overvalued after the offering. This phenomenon is probably due to the fact that the institutional shareholders are more focused on holding the company's shares, and also the institutional shareholders are considered long-term partners for the company. There is a difference between shareholders with a long-term view and shareholders with a short-term view, and short-term institutional shareholders try to sell overvalued shares in the secondary market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secondary offering of shares
  • Overvaluation
  • Institutional ownership
  • Timing of secondary offering of shares
Abraham, R. & Harrington, C. (2011). Seasoned equity offerings: Characteristics of firms. International Journal of Business, Humanities and Technology, 1(3), 26-33.
Aydogan A. (2006). How Peristnt is the Impact of Market Timing on Capital structures? The jounal of finance, 61(4), 1681-1710.
Bushee, B. (1998). The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment Behavior. The Accounting Review, 73 (3), 305-333.
Chen, Yi-W., Chou, R., Lin, Ch. (2019). Investor sentiment, SEO market timing, and stock price performance. Journal of Empirical Finance, 51(2), 28-43.
Chuang, Y. W., Lin, Y. F., & Weng, P. S. (2019). Why and how do foreign institutional investors outperform domestic investors in futures trading: Evidence from Taiwan? Journal of Futures Markets, 39(3): 279-301.
Cline, B. N., Fu, X., & Tang, T. (2015). Do investors value SEO lockup agreements? Journal of Business Research, 68(2), 314-321.
Cornetta, M.M., Marcusb, A.J. and Tehranian, H. (2008). Corporate Governance and Pay-for-Performance: The Impact of Earnings Management. Journal of Financial Economics, 87(2), 357-373.
Demiralp, I., D'Mello, R., Schlingemann, F.P., Subramaniam, V., (2011). Are there monitoring benefits to institutional ownership? Evidence from seasoned equity offerings. J. Corp. Financ. 17, 1340–1359.
Donghan, K., Jun, S. K., and Sung, W. S. (2018). What options to trade and when: Evidence from seasoned equity offerings. Journal of Financial Markets, 37(1): 70-96.
Efendi, J., Srivasta, A. and Swanson, E. (2007). Why do Corporate Managers Misstate Financial Statements? The Role of Option Compensation and Other Factors. Journal of Financial Economics, 85(3), 667-708.
Gompers, P.A., & Metrick, A. (2001). Institutional investors and equity prices. The Quarterly Journal of Economics, 116 (1), 229–259.
Gompers, P.A., & Metrick, A. (2001), "Institutional investors and equity prices", The Quarterly Journal of Economics, 116 (1), 229–259.
Han, K.C., Lee, S.H., & Y. Suk, D. (1999), "Institutional Shareholders and Dividends", Journal of Financial and Strategic Decisions, 12(1), 53-62.
Hao, G.Q., (2014), "Institutional Shareholder investment horizons and seasoned equity offerings". Financ. Manag. 43, 87-111.
Hartzell, J.C., Starks, L.T. (2003). Institutional Investors and Executive Compensation. The Journal of Finance, 58(6), 2351–2374.
Houmes, R. Foley, M. Cebula, R.J. (2013). Audit quality and overvalued equity. Accounting Research Journal, 26(1), 56-74.
Hovakimian, A., Hub, H. (2016). Institutional Shareholders and SEO Market Timing. Journal of Corporate Finance, 36(1), 1-14,
Huang, Y., Uchida, K., & Zah, D. (2016). Market timing in private placements of equity. Available at SSRN: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2904861
Jensen, M. (2005). Agency Costs of Highly Valued Equity. Financial Management, 34(1), 5-20.
Jensen, M.C. (1986). Agency cost of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American Economic Review, 76(2), 323-329.
Jensen, M.C. and Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
Jiang, J., Petroni, K.R. and Wang, I.Y. (2010). CFOs and CEOs: Who has the most Influence on Earnings Management? Journal of Financial Economics, 96 (3), 513-526.
Kim, H. D., Kim, Y., & Mantecon, T. (2019), "Short-term institutional investors and agency costs of debt". Journal of Business Research, 95, 195-210.
Lam, S. and Chng, B. (2006). Do Executive Option Grants Have Value Implications for Firm Performance? Review of Quantitative Finance & Accounting, (26)3, 249– 74.
Lee, C., Myers, J. and Swaminathan B. (1999). What is the Intrinsic Value of Dow? Journal of Finance, 54(5), 1693-1741.
Liu, N., Laing, E., Cao, Y., & Zhang, X. (2018). Institutional ownership and corporate transparency in China. Finance Research Letters, 24(1), 328-336.
Liu, Y. and Malatesta, P. (2006). Credit ratings and the pricing of seasoned equity offerings. Working paper, University of Washington
Lucas, D. J., & McDonald, R. L. (1990). Equity issues and stock price dynamics. The journal of finance, 45(4), 1019-1043.
Ma, R., Anderson, H., & Marshall, B. (2018), "Market Volatility, Liquidity Shocks, and Stock Returns": Worldwide Evidence.
Mehran, H. and J. Tracy (2001). The Effect of Employee Stock Options on the Evolution of Compensation in the 1990s. Economic Policy Review, 7(3), 17–34.
Shu, P. G., & Chiang, S. J. (2014), "Firm size, timing, and earnings management of seasoned equity offerings". International Review of Economics & Finance, 29, 177-194.
Wadhwa, K., Reddy, V. N., Goyal, A., & Mohamed, A. (2016). IPOs and SEOs, real investments, and market timing: Emerging market evidence. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 45(1), 21-41.
Yan, X., & Zhang, Z. (2009). Institutional investors and equity returns: are short-term institutions better informed? The Review of Financial Studies, 22(2), 893–924.